Joerie, joerie, botter en brood,
as ek jou kry, slaat ek jou dood

Sunday, September 30, 2012

DIE WAARHEID GEGRAP?


De strijd tussen carnaval en vasten

29 september 2012


"Omtrent het regime van Bart De Wever

Sinds het N-VA hoofdkwartier het bericht verspreidde dat de Pronokal®-kuur van Bart De Wever in generlei opzicht iets te maken heeft met de huidige verkiezingscampagne, ben ik me speciaal gaan interesseren in de relatie tussen politiek en diëtisme. Uiteraard interesseert een gezonde levensstijl ons allemaal, en wordt er sinds het lichtend voorbeeld van Michèle Obama terecht veel meer her en der in moestuintjes geharkt dan voorheen. Maar de analogie tussen de exponentiële N-VA-opmars en de hype rond het drastische proteïnedieet van haar voorzitter noopt tot een paar kritische kanttekeningen.

Wat fascineert de modale Vlaming, modderend in die fameuze “centrumrechtse onderstroom”, aan een politicus die 50 kg afvalt in zes maanden tijd, en zich via een pillenhandel à 9 Euro per dag transformeert van een gezellige dikkerd tot een streng ogende filister?  En… wat is de dieperliggende boodschap achter een bestseller die alle Vlamingen aanraadt om dit lichtend voorbeeld te volgen? Een paar denkpistes.

De dieetpionier als martelaar en profeet
De voortdurende nadruk die in de BDW-propaganda gelegd wordt op wilskracht en karaktersterkte (“Nil Volentibus Arduum”), maken het zgn. crashdieet tot een haast religieuze oefening in de zelfpijniging. Daarbij horen uiteraard ook atletische performances zoals de Antwerpse Ten Miles, met een hijgende De Wever aan de aankomst, die zich als een nieuwsoortige Caesar de toga laat omgorden, opschrift zie hoger.

We krijgen zo niet alleen een fysieke hermodellering, maar ook een mentale imago-verschuiving, van (ronde) levensgenieter naar (taaie) fundamentalist.Of, voor de kenners: van het pyknische type naar het leptosome. Dit laatste is een absolute voorwaarde om als leider ernstig te worden genomen: dikzakken zijn out.

Immers, maakten de Bourgondische frituurverhalen de N-VA-voorzitter eerst sympathiek en volks, ze begonnen zich naderhand tegen hem te keren. Op radicale 11-juli-vieringen werd hij weggezet als een karakterloze moppentapper en een Lamme Goedzak (zware belediging binnen de Vlaamse beweging). Het crashdieet is daarop een doeltreffende repliek: de face-lift is wel degelijk iconisch. Meteen vragen alle observatoren zich af of deze metamorfose Vlaanderen een nieuwe leidersfiguur oplevert, los van de piekende peilingen.

Het zou uiteraard flauw zijn om een Hitlersnorretje te tekenen op het uitgebeende gezicht van de new De Wever. Toch zal men onder de hardhandige wereldverbeteraars nooit een papzak aantreffen. De benige fysionomie van Robbespierre, Hitler, Verhofstadt, en nog een pak andere ongezellige lieden, om nog niet te spreken van Jezus en Mohammed, verraden een fanatiek-visionaire mind map, die via een lange weg door de woestijn gestalte heeft kregen. De strijd maakt de sterke sterker. Dat is de teneur van “Mein Kampf”, het is ook de boodschap van “Het regime van Bart De Wever”,- alle verdere overeenkomsten zijn toevallig.

Het vasten creëert echter niet alleen een charismatisch lichaam, maar zorgt ook voor een “visionaire” input. In de welbekende woestijngodsdiensten zoals het christendom en de islam hongert en dorst de profeet om te hallucineren en “boodschappen” van hogerhand te ontvangen. Nadien worden deze visioenen geboekstaafd en de basis voor een religieuze leer, inclusief de aan de gelovigen opgelegde imitatierituelen (Vasten en Ramadan) die aan de illuminatie van de profeet herinneren. In alle wereldgodsdiensten, behalve het boeddhisme, is magerte een teken van zuiverheid en sterkte. In die zin is het politieke diëtisme zonder meer een profane variant van het religieuze martelaarschap, dat naadloos overvloeit in charismatisch leiderschap. Dat verklaart ook het pendelen tussen Calimero en Schwarzenegger: martelaar en held zijn twee facetten van één charisma.

Het diëtisme als militante soberheidsideologie

Ten tweede, legt het politiek diëtisme de basis voor een soberheidsideaal dat de middenklasse moet verzoenen met een economische laagconjunctuur. Het tekent de nieuwe tijdsgeest: het gezelligheidsicoon Steve Stevaert kon nog uitpakken met een kookboek, zijn opvolger doet het met hongerrecepten.

De crisis, die volgens recente prognoses nog zo’n tien jaar zal aanslepen, zal ook de middenklasse aantasten –dé electorale vijver van de N-VA. Om op het ongenoegen daar rond te anticiperen, moet het inkomen- en koopkrachtverlies gekoppeld worden aan een matigheidsideaal, een positief verhaal van de strijd (eerst en vooral tegen zichzelf), het weerstaan aan de verleiding, en het beleven van de Stoicijnse apàtheia of gelijkmoedigheid. In wezen is dit schatplichtig aan de burgerlijke hygiëne- en gezondheidsmoraal van de 19de eeuw, maar ook aan, nu ja, de aansporing tot tucht en harding onder het nazi-oorlogsregime: “Harte Zeiten, Harte Pflichten, Harte Herzen”.
De Wever is beslist zijn tijd vooruit met het Grote Dieetboek: binnenkort loopt Vlaanderen vol met wandelende karkassen in streepjespakken.

Armoede moet beleefd worden als een deugd. Wat eerst een marginaal OCMW-verhaal was van steuntrekkende “profiteurs”, wordt nu een algemeen krimpscenario: de zeven magere jaren komen eraan. In die optiek past het beeld niet van een charismatisch politicus die suddert in zijn eigen vet: Lamme Goedzak is geen geldig icoon meer, de tering moet naar de nering.  Wat voordien vooral een vrouwenkwestie was –anorexia als gevolg van een schoonheidsideaal-, kan nu veralgemeend worden tot militante soberheidsideologie. Afgezien van de reële rantsoenering (die er nu al met de elektriciteitsbedeling zit aan te komen) en de daaraan verbonden nieuwe matigheidscultuur, moét iedereen ook vermageren om zich sociaal te handhaven. In tijden van schaarste, zoals de twee wereldoorlogen, werden dikke mensen immers gezien als “verraders” en parasieten. Het verband tussen slank en fit is tevens bepalend in het professioneel selectiemechanisme: het zijn de corpulenten die het eerst sneuvelen bij bedrijfsherstructureringen. Ze zijn ook het voorwerp van pestgedrag. In de rat race van de kwakkelende carrièremaatschappij, waar iedereen vecht voor zijn job, wordt dik geassocieerd met lui en weinig performant.

De Wever is dus beslist zijn tijd vooruit met het Grote Dieetboek: binnenkort loopt Vlaanderen vol met wandelende karkassen in streepjespakken. Het collectieve anorexiaproject bereidt ons voor op de buikriemtijd, maakt de schaarste legitiem en, fundamenteler nog, zorgt voor een nieuw disciplinair model van nauwkeurig te volgen voorschriften en verboden waaraan iedereen zich, op straffe van sociale uitsluiting, te houden heeft. Had men de Grieken een dieet kunnen verkopen, dan had Athene nooit in brand gestaan.  Dat brengt ons op het derde aspect:

Het diëet als postmoderne sharia

Ik wees al op de quasi-religieuze connotatie van de charismatische politicus die als levend skelet lijdt en leidt. Zijn visionaire weg naar de waarheid moet ons, zwakkeren, tot voorbeeld strekken. Mensen verlangen naar rolmodellen en zoeken houvast: als neurotische huisdieren verwachten wij een consistent geheel van regels, ook al overtreden we ze soms. Vermoedelijk is de wens om streng gedisciplineerd te worden uiteindelijk zelfs fundamenteler dan de wens om gezond te leven. Hoe strakker de regels, hoe beter het dieet, hoe confortabeler we ons voelen. Rekkelijkheid is voor losers.

Wat het doordeweekse recht al lang niet meer kan leveren, namelijk een set van voorschriften die iedereen volgt en die alle facetten van het dagelijks leven aangaan, wordt ons via het totaaldieet eindelijk weer bezorgd. Strenge én simpele, éénduidige regels: een postmoderne, Westerse sharia kan nu haar intrede doen.

In een laatste fase kan men van een regelrechte onderwerping spreken. Het crypto-fascistisch appèl van de collectieve onthouding, in naam van de volksgezondheid, levert alle lichamen uit aan het algemeen belang. U hebt geen recht meer op uw eigen lichaam, u hebt het maar in bruikleen. Deze metapolitieke usurpatie betekent een reële vrijheidsberoving onder een nieuw-autoritair gesternte, die alle levensgenieters vogelvrij maakt.
In die optiek moet het nu maar eens uit zijn met die libertaire voedselcultuur, waarin mensen dronken of niet dronken, rookten of niet rookten, soep met of zonder balletjes aten, zich op varkensvlees of op de Mechelse koekoek gooiden, twee of drie of vijf porties namen. Het is slecht voor de openbare orde, en voor de ziekteverzekering.

De Vlaamse eetcultuur, die verkeerdelijk “Bourgondisch” wordt genoemd, was daarentegen vooral eclectisch en regelloos. Bekijk het schilderij van Pieter Brueghel “Het gevecht tussen carnaval en vasten”(1559) en merk hoe de schilder, ondanks de dwingende christelijke moraal van die tijd, de tegenstelling tussen dik en mager, carnaval en vasten, als een politiek conflict ensceneert.  De controle op de maaginhoud (en meteen ook het buikgevoel) leidt tot fysieke magerte maar ook tot het opgeven van elke individuele zelfbeschikking.

We weten dus wat ons te wachten staat, wanneer een politiek leider de vasten aankondigt: na het eetvoorschrift volgen de denk- en spreekvoorschriften. Vergeet Big Brother, Pronokal of een van zijn 77 varianten komt eraan. In alle opzichten mogen we dan spreken van een geslaagde regimewissel.

Johan Sanctorum

Monday, September 24, 2012

MOEILIK OM IETS NIÉ TE GLIM NIE


Libya: 'Death to America'

By Paul Craig Roberts

September 17, 2012 "
Information Clearing House"

Try to imagine more deluded reporting than this by America’s Presstitute "free press." For 11 years Washington in pursuit of its rightful hegemony has been sending troops, bombers, jet fighters, helicopter gunships, drones, and assassination teams into seven Muslim countries. Two of the Muslim countries, Iraq and Libya, and perhaps more depending on how you see it, have been overthrown by Washington and left in chaos.

Washington’s assaults on seven countries have blown up weddings, funerals, kids’ soccer games, farm houses, hospitals, aid workers, schools, people walking along the streets, village elders, but the Muslims don’t mind! They understand that the well-meaning Americans who love them and are committed to their human rights, are bringing them democracy and women’s rights. The million or more dead, maimed, and displaced Muslims are a low price to be paid for liberation by Washington.

The Muslims understand that liberation has costs and were content with Washington’s liberating violence until some idiot in California produced an anti-Islamic film. This film, and not Washington’s predations, set the Muslim world alive with "hate America."

On the symbolic date of September 11, the US ambassador to Libya and some other Washington representatives were assassinated in Libya. According to the Presstitute media, the assassins did not kill the Americans because Washington destroyed their country and left them in chaos. The assassins killed the Americans because of an anti-Islamic film for which the murdered American representatives were not responsible.

This is the way Washington works and thinks. It is not Washington’s slaughter of Muslims and control over their societies and political life that produces blowback. It is independent film-makers in California!

Deluded politicians in Washington, both Republicans and Democrats and, of course, the bought-and-paid-for "experts," brought these forceful rejections of America upon us all. Washington has not only attacked Muslim countries on the basis of concocted lies – weapons of mass destruction, al Qaeda connections, brutal dictators – but also destroyed the secular governments who held the Islamists in check, and prevented their attacks on US representatives and institutions.


In Egypt, long an American puppet state, the US Embassy was stormed and the US flag was torn apart. If only this was all. Washington could again purchase the Egyptian government, as it has since Anwar Sadat’s assassination. But the ongoing news is that Anti-American protests are not only spreading across the Middle East but erupting throughout the world: Morocco, Sudan, Tunisia, Iraq, Yemen, Iran, Gaza, Bangladesh, Lebanon, London, and even into Israel.

The Obama administration is blaming al Qaeda, an Islamist group that the administration is currently supporting in its efforts to overthrow the secular Assad government in Syria and the group that the Obama administration used to overthrow the Libyan government, thus leaving a power vacuum in its place. Having destroyed the protection from Islamist attacks that secular Arab rulers provided Washington, Obama, in a show of force, has sent drones, aircraft carriers, Marines, and Tomahawk missile ships to Libya, raising the prospect that more schools and children's soccer games will be mistaken for jihadi encampments and blown up.

Attempting to politicize the turmoil, Presidential candidate Mitt Romney declared that the US needed him in the White House and as president he would provide "…the leadership that America respects and will keep us admired throughout the world."


What admiration is Romney talking about? Who are the admirers? In Egypt Muslims marching to the beat of "death to America," have not been deterred by police after three days of protests. CBS reports that "Police continue to fire tear gas in hopes it will deplete the strength of the demonstrators but they [the demonstrators] are proving relentless."

Kings Good, Dictators Bad! Unlike the Washington-supported Saudi royal family that absorbs most of their nation’s oil income, Qaddafi allocated the oil money to Libyans. In Cynthia McKinney’s excellent book, The Illegal War On Libya, Stephen Lendman writes that Qaddafi "wanted Libyans to share in the country’s oil wealth, a notion foreign to America and other Western societies. Under his 1999 Decision No. 111, all Libyans received free healthcare, education, electricity, water, training, rehabilitation, housing assistance, disability, old-age benefits, interest-free state loans, as well as generous subsidies to study abroad, buy a new car, help when they marry, practically free gasoline, and more."

Why did such a relatively wealthy and egalitarian country need to be "liberated" by Washington and its NATO war criminal puppet state?


What was achieved by overthrowing a government that provided for its people in better ways than do Western governments for the people they govern?

The US is the new Rome, and Europe, the UK, Canada, Japan, and Australia are its tributary dominions along with the oil kingdoms.

In his book, Rubicon, Tom Holland describes what it is like to be a dominion of a powerful and ruthless military state:

"Prior to the cataclysms of B.C. 146, there had been some confusion as to the precise definition of ‘freedom.’ When the Romans claimed to be guaranteeing it, what did this mean? ... Roman and Greek interpretations of ‘freedom’ diverged. To the Romans … freedom meant an opportunity for the city states to follow rules laid down by Roman commissioners."

This is the "freedom" that Washington imposes on the world. Washington is the übermensch. The rest of the world is Washington’s playground. Ruling as Rome did, Washington installs puppets and relies on their obeisance.

In the end, empire destroys itself. Washington’s hubris and arrogance is turning the world against America. Thanks to The Clintons, the Bushes, Cheney, Obama and the neoconservatives, America, instead of being loved or even respected, is hated with a rising passion. The widespread attacks on the imperial power’s embassies are only the beginning.

As Gerald Celente had forecast, "The 1st Great War of the 21st Century" has begun.


Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. www.paulcraigroberts.org/
This article was originally posted at Trends Journal
Via LewRockwell.com

Friday, September 21, 2012

DIE JOODS-CHRISTELIK-ISLAMITIESE DRIE-EENHEID/THE JUDEO-CHRISTIAN-ISLAMIST TRINITY


Hebrew Bible: Plagiarized Mythology and Defaced Monotheism

Many are the stories that were told in the Hebrew Bible, but the greatest story that is yet to be told is the story of the Hebrew Bible itself.

Dr. Ashraf Ezzat

http://ashraf62.wordpress.com/2012/08/19/hebrew-bible-plagiarized-mythology-and-defaced-monotheism/

The relationship with gods/god has always been one of man’s oldest preoccupations, and still is till this very day. And while it’s fair to assume that Modern day man owes his advancement in philosophy and science to ancient Greece and its earliest thinkers, it’s equally fair, when it comes to the development of religion and the evolution of religious thinking, to give credence to the ancient civilizations of Egypt and Mesopotamia.
In fact, the earliest vestiges of human faith in God, as we know it today, are to be traced back to the valley of the river Nile and between the rivers Euphrates and Tigris. We’re surely to find the root of our belief in a supreme creator inscribed, in hieroglyphs and cuneiform, on the pyramids and papyri of ancient Egypt and on the clay tablets of Sumer … And not within the confines of the Hebrew Bible, as many still believe.
And if we still cherish the Greek school of wisdom and science and continue to build on the teachings of Socrates, Plato, Aristotle and Pythagoras, I wonder why we stopped honoring the ancient gods of Egypt and Sumer and Babylon.
What has become of the mighty gods of the ancient Near East?  What happened to Anu and Enlil, what has become of the beautiful Goddess “Inanna” Ishtar … The one god, Aten, and what happened to the omnipotent Amun/Amen of Thebes? … Amen, whose name is still echoing in every house of prayers of all organized religions on earth?
How come we fail to recall any of the magnificent epics of Sumer (watch video of the epic of Gilgamesh) or the amazing mythology of Egypt (watch video of the Egyptian creation myth) whereas our kids know the stories of the Hebrew Bible by heart?
But then again, if our kids are to be introduced to the myths of ancient Egypt and the epics of Sumer (watch video of the Sumerian creation myth) they won’t feel like they are in a strange land. The stories of Sumer and Egypt will sound so familiar.
“A lot of the stories in the Old Testament are in fact plagiarized material, particularly from the rich mythical heritage of the Sumerians – the inventors of writing. The story of Noah and the flood story, the creation of man out of clay, Cain and Abel, the gardens of Eden, the tree of knowledge, creation of Eve from Adams rib, and numerous other myths, like the throwing of Moses after he was born in the river, are all but stories found recorded on Sumerian clay tablets dating 5000 years back in time”
… This has long been common knowledge amongst the scholars of history, archeology and anthropology, but I find it extremely necessary today, in the so called information age, to drag it out of the academia realm and expose it in the open before the public eyes.

Why do we remember and celebrate legendary figures like David and Solomon who had no bearing on the human history course, while we hardly recognize the enormous impact historical figures like Akhenaten or Hammurabi had on how we today come to define monotheism and the rule of law. (Watch video of Hammurabi’s code of laws, some of which are echoed in Moses’s commandments)
But then, what do we, men of modern times, know or even care? … We were only told that in the beginning was the word. But according to history … it wasn’t.
In the beginning, was the river – the Nile in Egypt and Tigris and Euphrates in Mesopotamia. The river and the profound connection with nature gave the Egyptians and the Sumerians not only the stability and prosperity but also the craving to contemplate the creation of our cosmos and how life on earth came to be.
In other words, the river made the Egyptians and the Sumerians religious, and in a philosophical way. But does that mean that non-agricultural communities were not religious?
To answer that question, we first have to differentiate between religion and rituals. Most primitive communities, e.g., nomadic tribes like the Hebrews, had their local deities, as gods of war and fertility. On the other hand, a religion in ancient Egypt was not a religion of comfort or beneficence. It was an all-embracing doctrine, like a harmony that was observed by all the players in a big philharmonic orchestra. It was a way of life.
These Egyptian and Mesopotamian religions were Mythopoeic. Whereas our world view may be scientific or rational, so we tend to believe, these river civilizations adopted a world view based on myth.

The biggest copyright infringement in history

The stark resemblance between Biblical and Sumerian creation stories poses some serious questions
Now that we know that religion, with colossal temples and ziggurats and creation myths, first sprouted along the fertile banks of the Tigris and Euphrates in Mesopotamia and the river Nile in Egypt, how could we explain the dominance of Judaism, some tribal cult which supposedly originated (centuries later in time) amid the arid terrains of Canaan, over the Egyptian and Sumerian once thriving theologies?
Actually Judaism didn’t surpass the influence of the Egyptian nor the Sumerian theology; this was a formidably hard task for any nomadic community to aspire for, instead Judaism did it the easy way.
As the antiquity era was approaching an end, and as the hieroglyphic and the cuneiform writings were getting extinct, the Hebrews simply stole the Egyptian and the Sumerian thunder. The Hebrew scribes, whom I presume knew what they were doing, copycatted the famous myths/epics of ancient Egypt and Sumer, in what could be the world’s first and yet the biggest copyright infringement, and stuffed their Bible with them.
The Hebrews as nomadic tribes, and later as tradesmen, were always on the move all over the Fertile Crescent that was bounded to the west by Egypt and to the east by Sumer and Babylon (Mesopotamia). Their constant journeys gave them access to the famous epics and stories/myths of the ancient Near East.
When The Hebrew scribes began to write down parts of their old testament/chronicles, which they never imagined, nor planned to be a holy Bible, it was not an overnight job, rather it was a lengthy and interrupted process that may have started around the time of the Assyrian invasion (722 BCE) of the Levant, during which all of Canaan was virtually an Egyptian province, and culminated around the time of the Hellenistic period (332-63 BCE)
Ancient Near East
While geography was the reason behind the development of the brilliant civilizations of both the Egyptians and the Sumerians, it was on the other side, and ironically enough, the main cause for the Hebrews’ misfortune.
Delivered to the savagery of the clans and Squeezed in a land barren and hostile between the ancient superpowers without any chance of military resistance or evolving further beyond the nomadic/unsettled structure, the Jews turned to metaphysics and began to fantasize.
In an atmosphere of despair and rage, especially after the Romans ruthlessly crushed what was seen as the last Hebrew disobedience (66-70 CE) the Jewish religious megalomaniac Messianic fantasies prospered.
The powerlessness of the Jews found an outlet in the myths and invented a glorious national history- something similar to what modern day Zionism did – avenging long years of ostracism and cruelty and dragging their enemy’s names through the dirt.
In the Bible, the Hebrew scribes unleashed the dagger of malevolence and took a stab at the superpowers of the ancient world, namely Egypt, Sumer and Babylon.
Through a prism of total prejudice and deeply seated grudge the Hebrew scribes wrote, page up and page down, not what really happened in ancient times, but rather what they wished had happened.
So, in their scrolls, the Hebrew scribes depicted Babel (Babylon) as the (hot bed of vice) with its tower in ruin, where in reality it stood 90 meters high, and Egypt as the land of slavery and tyranny, devastated by Yahweh’s gruesome punishments in the aftermath of which Egypt’s Pharaoh and his army drowned, where in fact, Egypt stood, for uninterrupted 3000 years, as one of the ancient world’s superpowers.
At that time, something quite weird, that only analytical psychology could explain, started taking place in the Hebrew Bible.
Everything the Israelites desperately longed for, namely a mythology with fascinating stories like that of the Sumerians, a religion with big temples like that of the Egyptians … and yes, a piece of land they could call home like everybody else, the Hebrew scribes made damn sure it was granted to them on the pages of their bible.
And in the process of making up a virtual/counterfactual history for the Israelites, the bible scribes had to simply rewrite the ancient Near Eastern history in a way that would make room for their tribal patriarchs to fit into the story.
Replacing Ziusudra with Noah, Enki with Adam, Sargon of Akkad with Moses and Aten with Yahweh, the Hebrew scribes gave the world one of its most inconsistent and confusing books ever. In a cunning way, the Hebrew scribes, as they wrote down the scripture of their Bible, had plagiarized the ancient Near Eastern wisdom and claimed it theirs.
Copying the ancient and profound Egyptian/Mesopotamian mythology by a bunch of mysterious Hebrew scribes was, from my perspective, the beginning of deterioration of the human religious thinking.

Defaced Monotheism

Unlike the Greek mythology, the ancient Near Eastern mythology was denied, by the demise of the ancient languages and the Hebrew alteration/defacement of its stories the golden opportunity of producing/fostering a European-like renaissance.
The Hebrews, appropriating what otherwise could have stayed as one of the world’s finest myths and theology, have turned it into a completely different thing.
They have molded it into a tribal thing; the universal nature of the Egyptian gods, e.g.,AmunAten, had been twisted and refashioned to function only as the Hebrews’ own exclusive god, and hence the Hebrews as his own chosen people. And in a way this dominating concept of favoritism/nepotism has, and for the first time in the history of mankind, introduced/nurtured the idea of religious extremism.
Usurping the profound mythology of the ancient Near East by the Israelites, was like snatching the original score of Franz Schubert’s last and unfinished symphony and handing it over to some tribal drum player to finish the job. Need we ponder over the product of such undertaking? … Nothing short of a total catastrophe.
Some will argue that the echoing of the Sumerian and Egyptian myths and beliefs in the Hebrew Bible is but another example of interaction amongst the different cultures of the ancient Fertile Crescent.
“The literature created by the Sumerians left its deep impress on the Hebrews. To be sure, the Sumerians could not have influenced the Hebrews directly, for they had ceased to exist long before the Hebrew people came into existence. But there is little doubt that the Sumerians had deeply influenced the Canaanites, who preceeded the Hebrews in the land that later came to be known as Palestine” pp.143-4, “History Begins at Sumer” Samuel Noah Kramer.
Well, of course the Hebrews/Israelites were influenced by the Mesopotamian literature and the Egyptian Theology, especially that their nomadic origins denied them the luxury of frequenting the colossal temples and serving the mighty gods as those of Egypt and Babylon. But frankly, the Hebrew case was more than just another cultural interaction; it was an act of trespassing.
And even if by time, the Sumerian and Egyptian myths had probably turned into anecdotal tales of the distant past, how could we explain the reason/motive why the names of the main characters were extracted out and replaced by Hebrew counterfeits. … Evenmore, with all the previous presumptions overlooked, how could we forgive the Hebrews’ wickedness of ascribing all this wisdom to their tribal god?
As their scribes were tampering with the history and the mythology of the ancient Near East, and through their ignorance/deceit the Israelites messed up not only with the great stories of Egypt and Sumer but they also damaged the concept of universalism and pluralism that for years underlined the religious thinking of the ancient Near East.
As the Hebrew scribes were tramping over the history of the ancient Near East they rewrote/invented a mythical table of nations (sons of Noah) that, at the end, and through a long cycle of selective favoritism, came down and as expected to favoring the sons of Shem(founding myth of modern day Semitism)
And hence, the world through the tribal lens of the Israelites was only conceivable as Jews vs. Gentiles, This lingering duality complex that denied the Jews, till this very day, the ability to assimilate anywhere outside the psychological orbit of the tribe.
“Jew and Gentile are two worlds, between you Gentiles and us Jews there lies an unbridgeable gulf…There are two life forces in the world: Jewish and Gentile…I do not believe that this primal difference between Gentile and Jew is reconcilable…” – You Gentiles, page 9, by Maurice Samuel
Contrary to what many may believe the Hebrew bible did not come up with the idea of monotheism, the Egyptian king Akhenaten did that and centuries before Judaism, and as a matter of fact YHWH, the Israelites’ one god had a consort by the name ‘Asherah’
On the other hand, the Sumerian and Egyptian pantheon of gods were pyramidal/hierarchal in a way that was always leading to the concept of one and supreme god presiding over the pantheon atop the pyramid – aka Henotheism.
Sigmund Freud
In his famous book, Moses and monotheism, Sigmund Freud concluded that monotheism was not a Jewish but an Egyptian invention, descending from the cult of the Egyptian sun god Aten.  Moreover, upon applying his psychoanalysis to the myths/stories of the Hebrew bible, Freud not only argued that Moses was an Egyptian priest but he was also perplexed by how the whole story of Moses/Exodus, according to the oedipal pattern of analysis, was inverted and didn’t make sense the way it had been told. In other words the Hebrew myths/stories didn’t seem original.
Had he lived longer, delved deeper into the mythology of the ancient Near East, Freud would have reached the same startling conclusion about the origin of the Hebrew bible stories, as he did monotheism.
What Judaism actually added to the world’s religious thinking is something totally different and, at the same time, inherently harmful. Through their tribal and somehow shallow collective mentality, the Hebrews had planted the root of religious dogmatism and fanaticism when they allowed for the absurd idea of God’s chosen people to flourish and permeate the religious thinking from then on.
Unfortunately that religious extremism passed on to Christianity, which was supposed to act as a counterbalance to Judaism’s tribal vulgarity, until it reached its worst case in Islam.
What good is this kind of monotheism when its adherents, be it Jews, Christians or Muslims, are soaked to the arm pits in their fundamental belief/illusion that their god is the only true god and hence they are the true sons/believers … and that the others are just deluded people who somehow got lost along the way to salvation. Dividing the world into Jews and Goyim is simply the Jewish idea of monotheism, or in other words, the Jewish defacement of monotheism which we today and most unfortunately still endure through its long term fallouts.
What kind of god, who would favor a particular son and detest/abondon his others. This was something totally new to the Ancient Near East. May be the Egyptians had their own gods, but that did not prevent them from respecting Babylonian gods like Ishtar or acknowledging their power.
Even when Alexander the great or the Greeks, known as Ptolemies, invaded Egypt, they continued to worship the ancient Egyptian gods alongside theirs. And sometimes the ancient gods of the two cultures were combined (Syncretized) in one divinity, as in the brilliant example of the syncretized god, Serapis (half Greek, half Egyptian), who stood in glory for hundreds of years at the temples of ancient Alexandria and at the gate of its splendid library until his sanctuary was desecrated by the intolerant/extremist followers of early Christianity.
The prejudiced monotheism of Judaism, based mainly on the principle of nepotism/favoritism, was such a setback and a demeaning step, for the ancient religious thinking, compared to the monotheism of Akhenaten and his god Aten.  The Aten, contrary to the tribal version of Yahew, was a universal god, a sun disk that released and stretched out its rays all over the earth and blessed everybody, not just the Egyptians.

The Hebrew scribes, in a cheap bid to grant a piece of land to the Israelites, and through their deliberation and/or thoughtlessness had managed to strip the literature of ancient Sumer and the mythology of Egypt of its mysticism, universalism and wisdom. Through their tampering with the rich theology of the Ancient near East, and by clumsily sticking their tribal god into its intricate and sublime design, the religious thinking and evolution has since been immersed in dogmatism, tainted with extremism and gone astray.