Joerie, joerie, botter en brood,
as ek jou kry, slaat ek jou dood

Monday, March 31, 2014

VERDOEM II*My Maat*

*[Soos majoor Willie Snyders (die kolonel Kurtz van Owamboland) die lede van die leiergroep by 1 Owambo-/35 Bataljon altyd aangespreek het - ek was nie self later by 101Bataljon nie en ek weet ook nie of majoor Snyders daar was nie. Ek het hom al op die internet probeer opspoor, maar sonder sukses…]
Dít was egter nie die eerste gedagte wat jou onderstaande e-pos by my opgeroep het nie, maar wel die volgende korrespondensie van middel-Desember 2001:


— Original Message---
From: Ingrid ...
Sent: Friday, December 21, 2001 5:55 PM
Subject: VIR DIE BOU VAN 'N MONUMENTJIE
DAG FRANS, NORMA
Ter hervatting stuur ek maar eers die volgende stukkie wat ek die afgelope week geskryf het vir die Vlaams Heidens Front (http://www.heathenfront.org/vhf), maar nog nie gestuur het nie.


Groetnis

P
_________________________________
Heil die leser
Kort na my en my (Suid-afrikaans gebore, Vlaamse) vrou se huwelik in 1981 het ons besef dat daar vraagstukke bestaan wat ons nóg vanuit my Calvinisties -Protestantse nóg vanuit haar Rooms-Katolieke agtergrond kon verklaar of oplos.
Ons het op die gedagte gekom dat 'n mens 'n soort navorsingsentrum moet oprig waarby 'n mens 'n aantal gesinne moes betrek. Sommige lede van die projek sou voortgaan met hul gewone beroepslewe en andere sou voltyds of andersins by die sentrum besig wees met navorsing oor vraagstukke waaroor onderling besluit sou word.
Die politieke revolusie in die land het egter te snel gegaan en ons is deur omstandighede gedwing om met ons drie seuns uit te wyk na my vrou se tuisland, Vlaanderen.
Ofskoon nie meer dieselfde as destyds nie, bestaan daar vir ons nog altyd vraagstukke. Ons is egter nog steeds - soos destyds - van oordeel dat 'n mens nie in isolasie sinvol kan aandag bestee aan sodanige vraagstukke nie, maar dat dit in noue samewerking met ander gesinne moet geskied, by gebreke waarvan 'n mens nie veel vordering kan verwag nie.
In die "vragen en antwoorden"-afdeling van u bekenstellingspamflet sê u o.a: "... iedereen is vrij om te lezen wat hij wil, iedereen interpreteert het heidendom op zijn manier, ...". Ons is egter van mening dat daar tóg 'n mate van ordening behoort te wees in die rigting van 'n doelwit; daar moet sprake wees van 'n geordende projek.
Beide ek en my vrou ervaar natuurlik vandag die Christendom totaal anders as destyds en stem met baie van u stellings aangaande dit wat u die joods-christendom noem, saam. Desondanks is ons ten opsigte van ons drie seuns van mening: liewer die christendom as niks. In ons eie evolusie as gesin het ons ook uitgevind dat baie vrae nie alleen nié beantwoord word nie, maar waarskynlik vanweë epistemologiese en ander redes nie beantwoord kán word nie. Dit is vir ons afdoende duidelik dat ons Suid-Afrikaanse paradigmatiese programmering waarskynlik voldoende was vir Suid-Afrika, maar dat dit nie toepaslik is in die huidige Europese samelewing nie. 'n Mens sou kan sê dat die sleutel wat ons ontvang het om die wêreld mee te ontsluit (verklaar), verval het en dat 'n mens 'n nuwe paradigma nodig het. Dit geld egter ook vir die Europeër in internasionale verband.
Ons hou graag die volgende aanhalings en gedagtes aan u voor om aan te toon dat die Christendom as sodanig waarskynlik nie die groot sondaar is nie, maar eerder misbruik is (dit is geen christelike apologie nie!):
Terry Pratchett se "Discworld is the flat world, carried through space on the back of a giant turtle,..."
...en netsoos "It is known that knowledge is power, and power is energy, and energy is matter, and matter is mass, and therefore large accumulations of knowledge distort time and space. This is why all bookshops look alike, and why all second-hand bookshops seem so much bigger on the inside - and why all libraries, everywhere, are connected."
Netso bestaan alles wat 'n mens ooit iewers gelees het in onderlinge verband in sy persoonlike, mentale tyd-ruimtelike vervorming.
So lees ek byvoorbeeld in Dr. Antoon Vloemans se boek "NIETZSCHE": "Niemand heeft de strekkingen van het Christendom zóó in de diepte nagespeurd als Nietzsche. Gedreven door een hartstocht zoo groot, dat hij alleen liefde - of haat kan zijn. En wanneer men zegt, dat liefde blind maakt, dan is het de haat, die Nietzsche ten opzichte van het christendom "ziende" heeft gemaakt."
...maar in die Vrijbuiter (nr1, jaargang 1, okt-nov-dec 1997) lees ek ook in 'n artikel met die titel HET LEVEN IS ZINLOOS! LEVE HET LEVEN! Van Dirk Bollen: "Nietzsche vertelt in deze onschuldig ogende parabel op meesterlijke wijze over de dood van God. De mogelijkheden om oprecht en naïef in een godsdienst te geloven zullen voor de mens steeds kleiner worden om op den duur volledig te verdwijnen. Dit proces is in volle gang, maar de mensen beseffen dit nog niet. De personen die de dolle mens uitlachen, zijn niet de kerkgangers of de pilaarbijters, maar niet toevallig zijn het mensen die niet meer in god geloofden. Zij hebben het geloof al wel achter zich gelaten, maar met een onbekommerdheid waar ze nog spijt van zullen krijgen."
In die boek Het mystieke leven van Jezus van H. Spencer Lewis lees ek ook (p.8,9): "leder lid van de Essenen in Egypte of Palestina of van de 'Therapeuti', zoals zij in andere landen werden genoemd, moest een rechtstreekse afstammeling zijn van het Arische ras. Dit punt is zeer belangrijk in verband met de feiten die zullen worden onthuld in verband met de geboorte en het leven van de Meester Jezus."
... en op p35: "Alle genoemde feiten tonen duidelijk aan, dat Maria, Jozef en het kind dat hun geboren werd, alsmede vele anderen in hun omgeving als Nazareners, Nazareërs of mensen van een niet-Joodse sekte werden beschouwd."
Vervolgens lees ek in die Encyclopaedia Britannica: "The picture of Jesus offered in these writings [the Talmud] may be summarized as follows: born as the illegitimate son of a Roman soldier called Panther, Jesus (Hebrew Yeshu) worked magic, riduculed the wise, seduced and stirred up the people, gathered five disciples about him, and was hanged (crucified) on the eve of the Passover."
Vir 'n oomblik terug na. Dirk Bollen en Nietzsche: "Het proces van de dood van God voltrekt zich langzaam. Zelfs de mensen die niet meer in God zeggen te geloven, hangen immers nog steeds ideeën en woorden aan die rechtstreeks uit deze religie voortspruiten, als wereldlijk ersatz voor deze religie fungeren. De religie, ontdaan van God, werkt immers nog door in de moraal."
Byna ten besluite het Mark Twain blykbaar gesê: "The reason why truth is so much stranger than fiction is that there is no requirement for it to be consistent."
Kortom, u weet tog ook waarom 'n brandweer rooi is:
'n Brandweerwa het 4 wiele en op 'n brandweerwa staan 5 brandweermanne. Nou, 4 x 5 = 20 en daar was twintig sjielings in 'n £. 'n Pont vaar oor 'n rivier en in die rivier swem daar visse. Die visse het vinne en die Finne het eens teen die Russe geveg - die Russe was rooi en daarom is 'n brandweer rooi...
Ten besluite die woord aan Zarathoestra in Van de bleke misdadiger: "Ik ben 'n leuning langs de stroom : grijp mij wie mij begrijpen kan!"
_________________________________________________
Van: "norma.frans

Aan:"Ingrid ..."
<ingrid....@ pandora.be>  
 Verzonden: 30 December 2001 00:33
Onderwerp:Re: Monument se moer
Dag Piet
Vanoggend in my Taxi kry ek die volgende "job" op die data-skerm:

Nm. Jeremy

1/250 Gloucester St
.
do as directed
Ek soek en hou stil. 'n Woonstelblok. Jeremy kom tevoorskyn en sê dat ek moet binnekom. Ek is al teen dié tyd gewoond aan rystoel-kliënte, maar oënskynlik wil dié een nêrens heen gaan nie.....sê net ek moet inkom. Toe ek binne is gee hy my die opdrag om die urinesak wat aan sy been vasgegespe is leeg te maak in 'n emmer wat ek moes nadersleep. Ek huiwer. Besluit om nie te dink nie en trek die emmer nader. Hy versoek my om sy broekspyp op te trek, die sak te ontbloot en die kraantjie oop te maak in die emmer. Ek huiwer...en doen dit. Die kamer ruik na pis. Ek vra hom of dit o.k. is en hy se "nog nie," en druk-druk met sy hande aan sy broek. Toe is dit o.k.
Hy vra my om hom te help van sy sitkamer na sy slaapkamer toe. Daar is een van hierdie groot hake bokant sy bed en op sy versoek help ek hom om sy arm deur die haak te kry. Nou moet ek hom aan sy bene vat en op sy bed help. Met 'n hiernatoe en daarnatoe en 'n bietjie links en regs, kry hy uiteindelik sy lê. Nou moet ek sy broek uittrek, asb. Sy ballas en sy penis is normaal, behalwe vir die kondoom-agtige-konneksie met die sak om sy been (wat ek sopas in die emmer leeg gemaak het). Ek moet die komberse oor hom gooi, die emmer langs sy bed neersit vir verdere gebruik, die kamer verlaat en toesien dat al die deure gesluit is, $5 van sy tafel af optel, die voordeur van die woonstel agter my toetrek en die pad vat.
"Do you see him?" he asks. "Do you see the story? Do you see anything?....No, it is impossible; It is impossible to convey the life-sensation of any given epoch of one's existence - that which makes its truth, its meaning - its subtle and penetrating essence. It is impossible. We live, as we dream - alone!"
I find any sleep 
that claims to be
a sleep of reason

unreasonable and fitful,

yet each night

I fall down in darkness

all the same

wondering what new land

knows the sound

of singing swallows.

Rod McKuen
Groetnis
 Frans.
_______
…en in die besonder Frans se aanhaling uit Joseph Conrad se Heart of Darkness.
Jou vervreemding van die Afrikaner is vir my natuurlik niks nuuts nie: selfs as student was jy nie besonder “nasionalisties” nie, hetsy die huigelagtige of enige ander soort nie en vir my was dit reeds een van jou “sjarmes” en waarskynlik een van die redes waarom jy nooit regtig ’n reuse skare van aanhangers om jou versamel het nie – per slot van rekening is jy volgens jou eíe getuienis nie juis ’n bok vir ’n groep nie…in teenstelling met my: vir my is twee al genoeg vir ’n groep.
Hoe dit ook al sy, ’n ander gedagte wat jou skrywe aan die vergetelheid ontruk, is ons eerstejaar staatsleerklasse by prof. Jac. Cilliers toe daar onder andere oor die “-ismes” besin is. Toe ek met die oog op dié skrywe die ismes Google, kom ek eerste op hierdie twee lyste af: http://www.ismbook.com/ismlist.html en http://phrontistery.info/isms.html

Dis baie interessant dat “nasionalisme” nie in één van dié twee lyste opgeneem is nie.
Die volk, volksliefde en nasionalisme is minstens sedert die tweede wêreldoorlog ’n byna absolute taboe vir die meerderheid Europeërs – hulle is meer “tolerant” teenoor pedofiele as teenoor nasionaliste, waarskynlik omdat hulle pedofilie nog so laat as die tagtigerjare van die vorige eeu bedryf en oogluikend toegelaat het.

Dit is egter nié die nasionalisme wat die skurk in die stuk is nie, maar soos ’n mens so pas weer in die Oekraïne kon sien, word die nasionaliste as pionne in ’n baie groter spel gebruik, net soos in Suid-Afrika, want nasionalisme is waarskynlik  die enigste ideologie waar jy op die mense se ingebore, natuurlike moed van hulle oortuiging kan staatmaak – dis net jammer dat die ware nasionaliste nooit veel meer as 10 tot 15% van die volk verteenwoordig nie.
Sodra die nasionaliste sukses behaal, vind daar ’n eksponensiële toename plaas in ondersteuning vir hulle, maar byna uitsluitlik van onbetroubare meelopers, opportuniste en parasiete en dit is dán wat een van die (groot) –ismes sy kans waarneem en die staatsgreep pleeg.

Die feit dat nasionalisme per definisie beperk is tot ’n bepaalde volk, is seker die rede waarom dit nie universeel /globaal kan wees nie en gevolglik uit die bogenoemde lyste gelaat is. Indien dit reg is dat die enkeling die ewige lewe in die familie beërwe, die familie die ewige lewe in die volk beërwe en die volk die ewige lewe in die ras beërwe, dan kan Frans, Marlow en Conrad sê wat hulle wíl, maar dan word ons nié as enkeling gebore nie en nog minder sterf ons as enkeling!
Wanneer ek na die volgende beskrywing van Medusa kyk na wie jy in jou slotsin verwys, dan dink ek dis baie toepaslik met verwysing na die nasionalisme en hoe andere dit misbruik en geweld aandoen:
Groete
Petrus


MEDUSA

The Medusa was an ugly creature. Let's have a look at how she came 
into existence, for she wasn't always that ugly... Again, the Gods played their role.
The Medusa was the daughter of Phorkys and Keto, the children ofGaea (Earth) and Oceanus(Ocean). She was one of the three sisters known as the Gorgons. The other two sisters were Sthenno and Euryale. Medusa was the only mortal out of the three.
 

She was originally a golden-haired and very beautiful maiden, who, as a priestess of Athena, was devoted to a life of celibacy; but, being wooed by Poseidon, whom she loved in return, she forgot her vows, and became united to him in marriage. For this offence she was punished by the goddess in a most terrible manner. Each wavy lock of the beautiful hair which had so charmed her husband, was changed into a venomous snake; her once gentle, love-inspiring eyes now became blood-shot, furious orbs, which excited fear and disgust in the mind of the beholder; whilst her former roseate hue and milk-white skin assumed a loathsome greenish tinge. 
Seeing herself thus transformed into so repulsive an object, Medusa fled from her home, never to return. Wandering about, abhorred, dreaded, and shunned by all the world, she now developed into a character, worthy of her outward appearance. In her despair she fled to Africa, where, as she passed restlessly from place to place, infant snakes dropped from her hair, and thus, according to the belief of the ancients, that country became the hotbed of these venomous reptiles. With the curse of Athene upon her, she turned into stone whomsoever she gazed upon, till at last, after a life of nameless misery, deliverance came to her in the shape of death, at the hands of Perseus.
More: Perseus, Adventures of Perseus, Pegasus


Groete

Petrus
Groete
Petrus

Wednesday, March 26, 2014

WELKOM IN OBAJAANLAND![DE MORGEN]

CARTOON IN OBAMA-BIJLAGE WEKT VERONTWAARDIGING

Is De Morgen racistisch?

Bart Eeckhout − 24/03/14, 06u00
© DM.
Je zal het altijd zien. Net wanneer De Morgen uitpakt met een journalistiek werkstuk van een extra katern over Barack Obama, vangt de krant internationale tegenwind met één, toegegeven, smakeloze grap over de Amerikaanse president.
  •  
    De denkfout die ook ditmaal gemaakt werd, is de overtuiging dat racisme algemeen niet meer aanvaard wordt en dat er dus veilig mee kan gelachen worden.
Het was zaterdagmiddag rond vier uur toen de Nigeriaans-Belgische schrijfster Chika Unigwe de tweet rondstuurde: "We hebben nog veel werk aan de winkel. Shame on @demorgen." Het bericht was vergezeld van een foto met een fragment uit 'The Daily Herald', de wekelijkse satirische bijdrage in deze krant. 'De Herald' was dit weekend, net als het 'Reporter'-katern dat eraan voorafgaat, volledig gewijd aan president Obama, naar aanleiding van zijn komst naar België deze week. In het betreffende onderdeel zie je hoe president Poetin een foto ingestuurd zou hebben waarin hij het Amerikaanse presidentenpaar een apengezicht geeft.

Dat was uiteraard als grap bedoeld, maar het pakte helemaal verkeerd uit. "Een poging tot anti-Poetingrap die compleet de verkeerde kant uit schiet", vat EU-correspondent Michiel Van Hulten het, ook al op Twitter, adequaat samen. Velen zien er een banalisering van racisme in.

Zo rolt de bal van protest verder. Chika Unigwe, die ook in de Angelsaksische wereld een grote renommee heeft als auteur, tweet haar woedende reacties in het Engels en het Nederlands de wereld in. Ze krijgt behoorlijk wat bijval. Een beetje in Vlaanderen, veel in Nederland, en heel veel in de VS. Ook mensen uit Nigeria en andere Afrikaanse landen uiten hun verontwaardiging en beschuldigen de krant van racisme. De Nederlandse nieuwssite Joop.nl, verbonden aan omroep Vara, wijdt er een stukje aan dat deelt in de verontwaardiging.

In eigen land blijft de toon kalmer. Omdat Belgen/Vlamingen nu eenmaal stiekem allemaal racisten zijn? Of omdat velen menen dat De Morgen, toch bekend om haar onverdacht antiracistisch standpunt, niet plots van koers is gewijzigd, maar een moment van slechte smaak heeft gehad? De tweede verklaring klinkt aannemelijker. Ze biedt ook een uitleg voor de hevige emotionele reacties uit de rest van de wereld. Ontdoe je het fragment van zijn context van satirische pagina in een voorts doorwrochte themabijlage, dan komt inderdaad in plaats van een aangebrande grap een beeld van onversneden racisme naar voor. Dat risico is vooraf onvoldoende ingeschat, beseft de redactie nu.

Dunne lijn
Toen De Morgen begin deze maand naar aanleiding van Vrouwendag uitpakte met een gelijksoortige thematische bijlage over gendergelijkheid, stond daar een bijdrage in over de terugkeer van seksisme onder een vaak ironisch omhulsel. Veel van de argumenten die toen werden aangehaald om dat seksisme te ontmaskeren, zijn - helaas - ook van toepassing op de manier waarop in dit geval met racisme is omgesprongen. Alles, en zeker ook de eigen kernwaarden, moet in principe met satire gerelativeerd kunnen worden. Maar dan moet de grap wel werken.

De denkfout die ook ditmaal gemaakt werd, is de overtuiging dat racisme algemeen niet meer aanvaard wordt en dat er dus veilig mee kan gelachen worden. Het kan als absurde grap bedoeld zijn om een zwarte president te doen veranderen in een aap, maar te licht wordt hier vergeten dat, met name in de VS, de schandelijke gelijkstelling tussen zwarten en apen nog geregeld opduikt. En dan is het niet om te lachen bedoeld. Het maakt het erg begrijpelijk dat sommigen zich gekwetst voelen door de poging tot satire in de krant.

Lachen met racisme blijft, zo blijkt nu weer, een dunne lijn. Dat gaat niet eens over vrije meningsuiting, maar over goede smaak. Juist op een moment waarop de Nederlandse politicus Geert Wilders zich te buiten gaat aan ernstige racistische provocaties, ligt dit thema ook bij ons weer gevoeliger. Het verklaart ten dele waarom de mislukte Obama-grap ook vanuit Nederland zoveel hevige reacties uitlokt.

De Morgen biedt haar verontschuldigingen aan aan al wie zich beledigd voelt door de betreffende passage in de krant. Sorry. Wij pleiten in dit geval schuldig aan slechte smaak. Met even grote overtuiging als altijd blijven wij ons aan de kant scharen van al wie tegen elke vorm van racisme strijdt. Zoals de rest van de Obama-bijlage dit weekend al illustreerde, zullen wij dat dagelijks in onze journalistieke praktijk proberen duidelijk te maken.

Aarzel niet om ons erop te wijzen als we een keer uit de bocht gaan.

REACTIE VAN DE MAKER VAN 'THE MORNING HERALD'

© DM.
Marc Van Springel, de man die voor De Morgen elke week 'The Morning Herald' bij elkaar puzzelt, is geschrokken van de heisa die zijn satirische pagina dit weekend veroorzaakte. "Als je alle context weglaat, blijft enkel een grove, racistische foto over. Dat was nooit mijn bedoeling."

De context bepaalt in deze alles, benadrukt Van Springel. "Bovenaan de pagina stond het fictieve Twitterdagboek van de Amerikaanse president waarin die de Russische president Poetin door het slijk haalt. En dus leek het me wel leuk om Poetin daar elders op de pagina op te laten reageren."

Een al even fictieve reactie bestaand uit een aantal Obamagrappen die Van Springel van het internet plukte. Daarbij ook de verguisde fotomontage van Michelle en Barack Obama. "Een montage die ik zelf nooit zou maken", benadrukt Van Springel. "Het idee is dat Poetin op het internet snel een paar beledigende grappen over Obama bij elkaar heeft gezocht. Ik ging ervan uit dat iedereen de foto wel zou herkennen. Het is een afbeelding die op het wereldwijde web al veel langer de ronde doet."

Maar de bewuste fotomontage belandde uiteindelijk zonder die broodnodige context op sociale media allerhande. Met een stroom van negatieve reacties tot gevolg. "Begrijpelijk", vindt ook Van Springel. "Het is een grove, racistische grap die enkel binnen een heel specifieke satirische context door de beugel kan."

Wednesday, March 19, 2014

VERDOEM I*
THIS one looked through the entire car and wanted to know why the white lights at the back of the car weren’t working!  The driver told her that the white lights only work when the car reverses.  The R500.00 fine read “the lights only work when car reverse”

Mense wat in SA bly, bly nie hier omdat hulle hier wil bly nie. Hulle bly hier omdat hulle nêrens anders het om te bly nie. Doomed, ja.


 Van al die mense wat al weg is uit SA wat ek ken, en dis ‘n hele paar, het nog net een teruggekom. Dit is ‘n man met 2 klein kindertjies wie se vrou  oornag tragies oorlede is met ‘n gewas op die brein waarvan hulle onbewus was enkele dae voor hulle op die vliegtuig geklim het Kanada toe. Werk reeds bedank, huis was verkoop, als was reeds weg Kanada toe. Kinders kon nie aanpas nie. Dis te verstane.


 Ons bly eintlik maar in ‘n human cesspit hier. Mens moet oogklappe aansit en selektief te werk gaan met wat jy raaksien om ‘n kunsmatige beeld van normaliteit en beskaafdheid te skep en jy klou dan desperaat vas aan hierdie kunsmatig gekonstrueerde realiteit.


 Dan wanneer jy die uitsonderingsgeval waarneem wat wel normaal en beskaafd is, gebruik jy dit as bevestiging van die “realiteit” van die hersenskim waarin jy moet glo om die volgende dag te kan aan pak.


 Sien die volgende: van die swart mense voer aan dat hulle ‘n agterstand het vanweë apartheid – wat korrek is – maar as mens op die agterstand wys, wat hulle self beweer, is dit ‘n rassistiese uitspraak. So, as iemand bepaalde werk nie goed doen nie, weens swak skoling, is die agterstand te wyte aan apartheid, wat korrek is; maar as mens daarop wys dat die werk swak gedoen word, is laasgenoemde ‘n rassistiese uitspraak.


 Skynbaar dan is die verlangde respons dat daar nie op gewys moet word dat die werk nie reg gedoen word nie, want dit is nie die skuld van die person wat die werk doen nie, maar die skuld van apartheid.


 Ken jy die storie: Die tienerdogter van die pretensieuse Afrikaner familie word swanger. Vir 9 maande word die dogter weggesteek, maar haar ma begin dra ‘n kussing onder haar rok, ‘n al hoe groter kussing soos die 9 maande vorder. Wanneer die klein wettertjie sy verskyning uit die baarmoeder maak, haal ouma die kussing onder haar rok uit, en siedaar, ouma het geboorte gegee aan ‘n laatlam. Met tye, egter, val die kussing in geselskap onder die rok uit op die vloer, word opgeraap en weer onder die rok ingeprop. Almal raak vir ‘n oomblik stil, maar gaan dan voort met die koekies eet en tee drink asof niks gebeur het nie, en niemand praat ooit agterna daarvan nie.


 Presies hierdie taktiek is gevolg tov ‘n bepaalde joolkoningin waarvan ek weet. Die meisie het in die middel van haar studies sonder verklaring verdwyn. Ek het haar later in Woolworths raakgeloop met die kleintjie in die grocery trollie. “Joune?” vra ek. “Nee,” sê sy, “my laatlam kleinsus.”

 Hoe het jy gevorder met die broer van die tweelingbroer wat jy in die elektroniese werklikheid raakgeloop het? Dalk goeie mense, maar die soort van mense – Afrikaners – teenoor wie ek ‘n soort van sense of alienation beleef. Daar is dalk goeie mense op Mars ook, maar hulle sal vir my vreemdelinge wees. Nie vreemd nie, maar vervreemd. Maar ek beleef so 'n sense of alienation teenoor alle groepe sodra ek die gewaarwording kry dat hier ‘n “groep” is, so 'n identiteitslose wese, ‘n veelkoppige monster sonder ‘n siel met baie tonge, ‘n seemonster wat nie net baie tentakels het ie, maar ook baie koppe, en al kap jy ‘n tentakel of kop af, groei daar twee in sy plek. Totdat die monster sy eie tentakels en koppe begin verslind, maar hoe vining hy dit ookal doen, hy kry homself nie opgeëet nie omdat die tentakels en koppe te vining uitgroei totdat die ding vanweë uitputting begin swak word, want die hoeveelheid wat hy van homself verorber kan nie die dele wat weer so vining uitgroei en verdubbel voed nie, hy begin stuiptrekkings kry en sterf uiteindelik van uitputting.  Wie was nou weer die vrou met die baie slange op haar kop?

Tuesday, March 18, 2014

WHERE IGNORANCE IS BLISS 2...*

*WHERE IGNORANCE IS BLISS 1...


The EU’s Stunning Hypocrisy on Crimea

Institution that ignores its own citizens’ referendums decries Crimea vote as undemocratic
Paul Joseph Watson
Infowars.com
March 17, 2014
The European Union’s characterization of the Crimean vote to join Russia as “undemocratic” is laced with stunning hypocrisy given that the EU ignored its own citizens when they rejected the European Constitution on numerous occasions.
Following yesterday’s referendum in which people in the black sea peninsula voted 97% in favor of becoming part of the Russian federation, the EU responded by slapping sanctions on 21 Russian and Ukrainian officials, declaring the referendum to be “illegal”.
That’s standard operating procedure for the European Union, which habitually denigrates the will of its own people by ignoring popular votes and referendums if it doesn’t like the result.
When voters in both France and the Netherlands rejected the EU Constitution in 2005, instead of accepting the outcome, the European Union simply re-named the Constitution and re-introduced it as the Lisbon Treaty, forcing Europeans to vote once again.
Even when Irish voters rejected the Lisbon Treaty in 2008, the EU simply changed the rules which mandated that the treaty could only be passed with a unanimous vote from all member states and passed it anyway, flying in the face of any notion of democracy.
In brazenly declaring that the EU would ignore referendums, Giscard d’Estaing even went on record to admit that the Lisbon Treaty “had been carefully crafted to confuse the public.”
By denouncing Crimea’s vote as undemocratic and illegal, the EU is displaying its usual brand of jaw-dropping hypocrisy. This is an institution that has repeatedly violated the democratic will of its own citizens by holding recurring referendums until Europeans simply gave in and accepted the result the bureaucratic parasites in Brussels were pushing for all along.
The United States and the EU’s denunciation of the Crimean vote is also beyond a joke when one considers the fact that the initial Euromaidan uprising, which led to the violent overthrow of Ukraine’s democratically elected government, was bankrolled by the United States itself via the State Department in concert with groups such as the US Agency for International Development (USAID) and the National Endowment for Democracy.
Perhaps if Russia had simply followed the west’s example by staging a violent and bloody coup to overthrow Crimean authorities and relied on extremist intimidation tactics to install pro-Moscow leaders with no democratic vote whatsoever, then would the likes of William Hague, John Kerry and Catherine Ashton have been satisfied?
*********************
Paul Joseph Watson is the editor and writer for Infowars.com and Prison Planet.com. He is the author of Order Out Of Chaos. Watson is also a host for Infowars Nightly News.

Monday, March 3, 2014

DWALING A.G.V. JOODS-CHRISTELIK-ISLAMITIESE DRIE-EENHEIDSPROGRAMMERING

Stream


The most basic & fundamental mistake that human beings make is to believe that they can simply claim ownership of land/a land/a continent – how arrogant & conceited can people be? Consequently both the Freedom Charter and the South African Constitution are fatally flawed when they state: “Believe that South Africa belongs to all who live in it...”
Perhaps our approach should rather be:”All living beings who live in South Africa or any other land or continent belong to that land or continent.”