Joerie, joerie, botter en brood,
as ek jou kry, slaat ek jou dood

Sunday, February 9, 2014

MONKEY BUSINESS

Onskuldige Apestreke op 'n Piesangkontinent:Afrika, z.n., o., van het Afrika, ook Afrika's.
     Een der werelddeelen : van het vruchtbare 
     Afrika. [Vondel.] Van hier het bijv. naamw.
     afrikaansch, aan dit werelddeel eigen, of
     tot hetzelve behoorende : eene afrikaansche 
     vrouw, afrikaansche zeden, en het selfst.
     naamw. afrikaan, afrikanen, een inwoner,
     of inwoners van dit werelddeel.
         Men wil, dat Afrika van af (aap, hoogd.
     Affe) en rice, eene landstreek, een rijk, af-
     komstig is, en zo veel als het land der apen 
     betekent, welken naam de Frigiers en Cel-
     ten aan dit werelddeel gegeven hebben, de-
     wijl dit dier het eerste en gewigtigste geweest
     is, dat de eerste zeebouwers aldaar ontdekt 
     hebben. Deze afleiding zal niet vreemd voor-
     komen, wanneer men overweegt dat de Fri-
     giers, outijds, eene taal gebruikt hebben,
     waarmede de hoogduitsche veel overeenkomst
     heeft.

                     NEDERDUITSCH LETTERKUNDIG

                        WOORDENBOEK

                                      DOOR

                                                                                    P. WEILAND
                                             _________
                                             EERSTE DEEL

                                                             ANTWERPEN,
                      TER DRUKKERIJ VAN J. P. VAN DIEREN EN COMP.
                                                                          __
                                                                        1843.
      

No comments:

Post a Comment